Jan B. złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni, jak również na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 oraz na obszarze o znaczeniu dla wspólnoty Natura 2000. Wnioskodawca chciał wybudować dom jednorodzinny o wysokości 8,3 m.

Burmistrz Miasta i Gminy ustalił warunki zabudowy na działce. W uzasadnieniu burmistrz wyjaśnił m.in., że projekt decyzji został uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Starostą Powiatu w zakresie ochrony gatunków rolnych i leśnych.


Odwołanie Parku i ekologów

W odwołaniu od tej decyzji Park Krajobrazowy stwierdził, że lokalizacja inwestycji jest sprzeczna z zapisami Planu Ochrony Parku Krajobrazowego z uwagi na położenie działki. Zdaniem przedstawiciela Parku uzgodnienie, które odnosi się do obszarów Natura 2000 w aktualnej sytuacji prawnej, jest niezgodne z obowiązującymi zapisami planu ochrony.

Odwołanie zostało wniesione również przez Stowarzyszenie A. W uzasadnieniu podniesiono, że zabudowa w projektowanym miejscu zmieni w sposób nieodwracalny otwarty polno - pastwiskowy krajobraz polany w pobliżu małej śródleśnej osady. Jej realizacja zniszczy walory krajobrazowe w centralnej, leśnej części Parku w sąsiedztwie jeziora, które powinny być chronione. Zdaniem Stowarzyszenia, lokalizacja inwestycji w tym miejscu dotyczy gruntów nieprzeznaczonych pod budownictwo, lecz rolnych o dużych wartościach przyrodniczych. Są to cenne zbiorowiska trawiaste, wśród której jest wiele gatunków chronionych.

Mimo tych argumentów Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Skarga: pominięto gatunki chronione

Na tę decyzję Park Krajobrazowy wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie domagając się jej uchylenia, jak też uchylenia decyzji organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu podniesiono, że organy badając sprawę nie ustosunkowały się do argumentów Parku w kwestii gatunków chronionych występujących na terenie planowanej inwestycji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie stwierdził naruszeń prawa dających podstawę do wyeliminowania jej z obrotu prawnego.

Pełna treść artykułu pt. NSA: wątpliwe, by park krajobrazowy zaskarżał decyzję o warunkach zabudowy dostępna jest w serwisie LEX.pl>>>