Czy prowadzącego instalację, który wystąpił o zmianę zgłoszenia emisyjnego, należy wezwać do uzupełnienia dokumentacji o rozprzestrzenianie dla PM 2,5?


Pytanie:
Firma posiadała zagłoszenie instalacji energetycznego spalania paliw opalanej gazem ziemnym z początku 2012 r. Obecnie zmienił się prowadzący instalację, nie zmieniły się jednak warunki jej pracy. W zasadzie zgłoszenia można dokonać w oparciu o operat z 2012 r.


Jak należy postąpić w takiej sytuacji w odniesieniu do pyłu PM 2,5?

Czy należy wezwać prowadzącego instalację do uzupełnienia dokumentacji o rozprzestrzenianie dla PM 2,5?

Czy w sytuacji, gdy emisja pyłu PM 10 nie powoduje przekroczenia 10% wartości dopuszczalnych określonych dla godziny można przyjąć wyjaśnienie, iż nie będzie przekroczeń w zakresie emisji PM 2,5 skoro emisja PM 10 jest na tak niskim poziomie?

Odpowiedź:

Obowiązek zgłoszenia instalacji właściwemu organowi ochrony środowiska wynika z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś. Zgłoszenie powinno zawierać elementy wymienione w art. 152 ust. 2 p.o.ś.


Jeżeli prowadzący instalację dokonał jej zgłoszenia i zostało ono przez organ ochrony środowiska przyjęte, to wywiązał się z ustawowego obowiązku w przedmiotowym zakresie.


W takim przypadku przy zmianie prowadzącego instalację dotychczasowy prowadzący, zgodnie z art. 152 ust. 6 pkt 1 p.o.ś., powinien przedłożyć organowi ochrony środowiska właściwemu do przyjęcia zgłoszenia, informację o zakończeniu eksploatacji instalacji. Nowy prowadzący powinien ją natomiast zgłosić. Proszę zauważyć, że art. 152 ust. 6 pkt 2 dotyczący zmiany danych, pomija oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.


Jeżeli nowy prowadzący zgłasza organowi ochrony środowiska instalację, to wg zasad o przepisów obowiązujących w okresie zgłoszenia. Powinien więc moim zdaniem odnieść się do stężeń pyłu PM 2,5 w powietrzu, mając na uwadze jednak, że obowiązują one dopiero od 2015 r.Oczywiście do nowego zgłoszenia może być wykorzystana poprzednia dokumentacja z odpowiednimi uzupełnieniami i wyjaśnieniami.


Przykładowo, jeżeli określono w niej stężenia średnioroczne pyłu PM 10 i są one niższe od poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM 2,5, to z pewnością będą dotrzymane także stężenia dla emisji PM 2,5, która jest częścią PM 10.


Ponieważ stężenia 60-minutowe pyłu PM 10 w powietrzu są niższe od 10% wartości dopuszczalnych określonych dla godziny, to obliczeń stężeń średniorocznych mogło w zgłoszeniu nie być. Mając jednak na uwadze ogólną zasadę, proporcjonalność wielkości emisji danej substancji do jej stężenia w powietrzu przy takich samych warunkach emisji i otoczenia oraz niskie stężenia 60-minutowe pyłu PM 10 (
Poza tym, jak obecnie zgłosić sprzeciw, jeżeli przepis (stężenie średnioroczne pyłu PM 2,5) obowiązuje od 2015 r.? Może do tego czasu ustawodawca wyda przepisy umożliwiające odniesienie się do problemu już zgłoszonych (bezterminowo instalacji) i zmiany standardów jakości powietrza.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.