Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów wybudowała w Bydgoszczy firma REMONDIS. Celem było ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko. W instalacji będą kompostowane odpady ulegające biodegradacji w ilości do 35 000 Mg/rok.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów jest wymogiem Unii Europejskiej, która nakłada na Polskę obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania do dnia 31 grudnia 2020 r. o 65% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Gminy, które nie dostosują się do nowych wymogów prawnych, dotyczących gospodarowania odpadami, zapłacą wysokie kary.

Źródło: www.gdos.gov.pl