11 grudnia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. Projekt dotyczy zapewnienia implementacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, a także uzupełnienia i wdrożenia dyrektywy w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz dyrektyw dotyczących wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego. Projekt wprowadza także znaczne ułatwienia w zakresie przyłączania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do sieci a także odnosi się do zasady tzw. unbundlingu, czyli rozdziału działalności dystrybucyjnej.


Mikroinstalacje zostały m.in. zwolnione z obowiązku wnoszenia opłaty za przyłączenie do sieci, co pociąga za sobą zwolnienie z obowiązku wnoszenia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci. Ze względu na brak wpływu przyłączenia mikroinstalacji na gospodarkę przestrzenną gminy, podmiot składający wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci został również zwolniony z obowiązku dołączania do wniosku dokumentów potwierdzających dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym planowaną inwestycją, czyli wypisów i wyrysów z planów miejscowych, a w razie ich braku decyzji o warunkach zabudowy.