Głównym celem nowelizacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 186) jest wskazanie wymagań wobec umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.

Zgodnie z nowelizacją umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi, ani nie może wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym. Infrastruktura liniowa napowietrzna i podziemna przebiegająca wzdłuż drogi poza terenem zabudowy powinna być usytuowana poza pasem drogowym i zlokalizowana w taki sposób, aby nie wpływała negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym a wykopy pod tą infrastrukturą nie naruszały granicy pasa drogowego. Telekomunikacyjna linia kablowa i kanalizacja kablowa może być umieszczona w pasie drogowym poza terenem zabudowy w przypadku braku kanału technologicznego zlokalizowanego wzdłuż danego odcinka drogi publicznej albo braku wolnych zasobów w tym kanale.

Źródło: www.rcl.goc.pl,