Senat przesłał do Sejmu przygotowany projekt nowelizacji prawa budowlanego, który ułatwia legalizację samowoli budowlanej na terenach bez planu.
Inwestor, który niezgodnie z prawem wybudował budynek na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, aby zalegalizować samowolę będzie musiał przedstawić inspektorowi nadzoru budowlanego decyzję o warunkach zabudowy. Decyzja ta nie będzie jednak musiała być wydana przed wszczęciem postępowania. Wystarczy, że inwestor uzyska ją nawet już po wybudowaniu budynku. Nowe przepisy nie zwalniają inwestora z dopełnienia pozostałych obowiązków koniecznych przy legalizacji, m.in. uiszczenia opłaty legalizacyjnej. Zmiany ułatwiające legalizację samowoli budowlanych na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego umożliwił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 września 2009 r. (sygn. akt P 46/08).
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 6 kwietnia 2010 r., Arkadiusz Jaraszek