Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010 w sprawie oznakowania ekologicznego UE oznakowanie to można przyznawać produktom o ograniczonym poziomie wpływu na środowisko w ciągu ich całego cyklu życia. Rozporządzenie to stanowi również, że dla każdej grupy produktów należy ustanowić szczegółowe kryteria oznakowania ekologicznego UE.

We wczorajszym dzienniku urzędowym UE serii L nr 180 opublikowane zostały decyzje zawierające kryteria oznakowania ekologicznego dla poszczególnych grup detergentów:

– detergentów do ręcznego zmywania naczyń,

– detergentów do zmywarek do naczyń do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych,

– detergentów do zmywarek do naczyń,

– środków do czyszczenia powierzchni twardych,

– detergentów przeznaczonych do prania oraz

– detergentów przeznaczonych do prania do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych.

Opublikowane decyzje zmieniają kryteria zawarte w decyzjach wydanych w 2011 i 2012 roku (odpowiednio dla ww. grup produktów decyzje: 2011/382/UE, 2012/270/UE, 2011/263/UE, 2011/383/UE, 2011/264/UE i 2012/721/UE), które tym samym zostają uchylone. Nowe przepisy uwzględniają niedawny rozwój sytuacji rynkowej oraz innowacje, które wprowadzono od tego czasu.

Zmienione kryteria, jak również związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji, mają obowiązywać przez sześć lat od dnia notyfikacji nowych decyzji, przy uwzględnieniu cyklu innowacji w danej grupie produktów. Celem tych kryteriów jest promowanie produktów, które mają zmniejszone oddziaływanie na ekosystemy wodne, zawierają ograniczoną ilość substancji niebezpiecznych, są skuteczne i dzięki mniejszej liczbie opakowań pozwalają na zminimalizowanie ilości odpadów.

Opublikowane wczoraj przepisy przewidują okresy przejściowe dla producentów wytwarzających przedmiotowe produkty, aby zapewnić im wystarczającą ilość czasu na dostosowanie swoich wyrobów do zmienionych kryteriów i wymogów.

Rafał Bujalski

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP