Pierwszym etapem nowej procedury będzie określenie przez projektanta w projekcie budowlanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego obszaru oddziaływania obiektu (projektowany art. 20 ust. 1 pkt 1c).

Projektant dokona w tym zakresie interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które pozwalają na dokonanie jednoznacznego określenia obszaru oddziaływania tego budynku.

W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zdecydowanej większości przypadków, obszar oddziaływania obiektu wyznaczany będzie w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) - przykładowo przez § 12 i 13 tego rozporządzenia.


W katalogu obowiązków projektanta dokonano również zmiany o charakterze porządkowym - w projektowanym art. 20 ust. 1 pkt 1 wskazuje się, że obowiązkiem projektanta jest opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej. Taka redakcja przepisu wskazuje, że projektant ma obowiązek wziąć pod uwagę ustalenia wszystkich rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego.


W stosunku do obecnie obowiązującej procedury zgłoszenia budowlanego, w przypadku zgłoszenia z projektem budowlanym (dotyczy budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce bądź działkach, na których został zaprojektowany), wprowadzony został szereg przepisów, w szczególności mających na celu zabezpieczenie interesów osób będących właścicielami, użytkownikami wieczystymi bądź zarządcami nieruchomości, które w ocenie tych osób, znajdują się w obszarze oddziaływania obiektów budowlanych, których dotyczą roboty budowlane wykonywane w trybie zgłoszenia z projektem budowlanym (projektowany art. 30a i 30b).


Do zgłoszenia z projektem budowlanym (dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego) będzie wymagane dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku (projektowany art. 30 ust. 4b). Dodatkowo obowiązkiem inwestora będzie dołączenie oświadczenia, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisu art. 233 § 1 i 6 Kodeksu karnego, o umieszczeniu tablicy informacyjnej lub oświadczeń właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością objętą zgłoszeniem, o powiadomieniu o planowanej budowie. Wymienione wyżej dodatkowe dokumenty dołączane do zgłoszenia związane są z obowiązkami informacyjnymi, jakie nałożone zostają w projektowanej ustawie na inwestora zamierzającego realizować budowę w oparciu o zgłoszenie z projektem budowlanym. Zgodnie z projektowanym przepisem art. 30a ust. 1, inwestor będzie musiał wykonać co najmniej jedną z dwóch czynności:@page_break@

1) umieścić na terenie nieruchomości objętej inwestycją tablicę informacyjną, której wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy, na okres co najmniej 7 dni przed dniem dokonania zgłoszenia oraz wypełnienia jej w zakresie określenia rodzaju robót budowlanych oraz adresu prowadzenia tych robót; jest to ta sama tablica informacyjna, której postawienie w trybie pozwolenia na budowę jest obecnie obowiązkiem kierownika budowy, w przypadku zaś trybu zgłoszenia z projektem budowlanym, obowiązkiem kierownika budowy będzie jedynie uzupełnienie treści już umieszczonej tablicy ( projektowany art. 42 ust. 2 pkt 2);

2) uzyskać oświadczenia właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością objętą zgłoszeniem z projektem budowlanym, o powiadomieniu o planowanej budowie.


Dodatkowo, przewiduje się, że w terminie 3 dni po wniesieniu zgłoszenia z projektem budowlanym, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ administracji architektoniczno-budowlanej przyjmujący zgłoszenie, zamieszczone zostaną informacje o przebiegu procedury zgłoszeniowej (projektowany art. 30a ust. 2).


Opisane powyżej obowiązki informacyjne są podstawowymi instrumentami mającymi zabezpieczyć prawa osób, których nieruchomości mogą znajdować się w obszarze oddziaływania projektowanego budynku, a w konsekwencji do domagania się udziału w postępowaniu administracyjnym. Prawo to realizowane będzie poprzez pisemne żądanie skierowane do właściwego organu, aby organ wniósł sprzeciw od zgłoszenia z projektem budowlanym (projektowany art. 30b). Właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania tego budynku mogą żądać wniesienia sprzeciwu. Żądanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu informacji o dokonaniu zgłoszenia. Już wkrótce w Newsletterze Prawa Budowlanego więcej informacji o planowanych zmianach.


Z pełną treścią projektu nowelizacji Prawa budowlanego można zapoznać się na stronie: www.legislacja.gov.pl

Pod koniec marca zakończyły się konsultacje społeczne projektu.