Projekt wdraża przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2167 z 24 listopada 2021 r. w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów oraz w sprawie zmiany dyrektyw 2008/48/WE i 2014/17/UE. Prace nad nim toczyły się już wcześniej, ale nie udało się ich zakończyć, ze względu na upływ kadencji Sejmu. 

Dyrektywa jest jednym z elementów pakietu na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych w UE, którego głównym celem jest wprowadzenie rozwiązań służących zmniejszeniu ryzyka związanego z pozostającymi w bilansach banków kredytami zagrożonymi oraz zapobieganiem ich akumulacji w przyszłości.  W unijnych regulacjach chodzi o stworzenie dla instytucji kredytowych odpowiedniego środowiska do radzenia sobie z nieobsługiwanymi kredytami ujętymi w ich bilansach oraz zmniejszą ryzyko akumulacji nieobsługiwanych kredytów w przyszłości.

Będą określone wymogi dla podmiotów obsługujących kredyty

Ustawa ma określić ramy prawne dla podmiotów obsługujących kredyty, w tym zasady udzielania im zezwoleń po spełnieniu określonych wymogów, a także wysokość opłaty za udzielenie zezwolenia w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4,5 tys. euro.

Planowana regulacja ma precyzować warunki działalności, prawa i obowiązki nabywców kredytów, którzy nabywają prawa kredytodawcy wynikające z nieobsługiwanej umowy o kredyt lub samą nieobsługiwaną umowę o kredyt, a także wskazywać katalog podmiotów, w stosunku do których przepisy projektowanej ustawy nie będą miały zastosowania (do obsługi praw kredytodawcy wynikających z umowy o kredyt lub obsługi samej umowy o kredyt, prowadzonej m.in. przez bank krajowy oraz – pod określonymi warunkami – przez towarzystwo, zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną (ASI), zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz spółek inwestycyjnych).

Czytaj też: Problem kredytów zagrożonych i ich obsługa w świetle dyrektywy NPL >>

Projektowana ustawa ma też określić zawody, które w ramach swojej działalności podejmują działalność pomocniczą podobną do działalności w zakresie obsługi kredytu, tj. notariuszy, radców prawnych, adwokatów i komorników w stosunku do tych zawodów przewiduje się, że przepisy ustawy nie będą miały zastosowania. Kolejnym elementem będzie ustanowienie obowiązków podmiotów obsługujących kredyty w zakresie prowadzonej przez nie działalności, w szczególności dotyczące obowiązku posiadania kapitału zakładowego w minimalnej wysokości 1 mln zł, niezbędnych wymogów w zakresie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot obsługujący kredyty, w tym katalog dokumentów, które będą załączane do wniosku o wydanie zezwolenia oraz terminy jego wydania.

Czytaj też: Wpływ dyrektywy NPL na zarządzanie wierzytelnościami >>

Nowe obowiązki KNF

Planowane jest także wprowadzenie rejestru podmiotów obsługujących kredyty, który będzie prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, aby zapewnić przejrzystości w zakresie liczby posiadających zezwolenie podmiotów obsługujących kredyty. Projekt ma też wprowadzić wymóg sprawozdawczości w zakresie obsługi kredytów wobec Komisji Nadzoru Finansowego.

Nadzór nad działalnością podmiotów obsługujących kredyty oraz nabywców kredytów ma być sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, w ramach którego Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła m.in. udzielić lub odmówić udzielenia zezwolenia podmiotowi obsługującego kredyt, cofnąć zezwolenie podmiotowi obsługującemu kredyt, odwołać lub zawiesić członka zarządu podmiotu obsługującego kredyty, odpowiedzialnego za określone naruszenie.

Podmioty obsługujące kredyty mają też być obowiązane do wnoszenia rocznych wpłat na pokrycie kosztów nadzoru w kwocie nie wyższej niż 0,5 proc. sumy przychodów uzyskanych z działalności w zakresie obsługi kredytów za poprzedzający rok obrotowy i nie mniejszej niż równowartość w złotych 1 tys. euro, przeliczonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym powstało zobowiązanie.

 

Nowość
Nowość

Barbara Andrzejuk, Izabela Heropolitańska

Sprawdź