W przedmiotowej sprawie spółka uznała, że nieruchomość nie mogła być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ nie spełniała wymogów bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków higienicznych i zdrowotnych.

Jednak zdaniem organu podatkowego niewykorzystanie nieruchomości miało charakter przejściowy, związany z koniecznością przeprowadzenia remontu, co nie pozwala na zastosowanie wyłączenia z opodatkowania, o którym jest mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych in fine. Stan techniczny nie uniemożliwiał wykorzystania nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ostatecznie sprawa trafiła do NSA. Sąd potwierdził stanowisko fiskusa uznając, że faktyczne niewykorzystanie nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej nie stanowi wystarczającej okoliczności do uznania, że nie jest ona związana z prowadzeniem działalności gospodarczej; koniecznym jest, aby nie mogła być wykorzystywana. Względy techniczne w sposób trwały muszą wyłączać możliwość wykorzystania nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej. A niewykorzystanie nieruchomości ze względu na konieczność przeprowadzenia remontu ma charakter tymczasowy i usuwalny, niepodyktowany względami technicznymi, lecz ekonomicznymi.

Na podstawie:
Wyrok NSA z 14 czerwca 2013 r., II FSK 1974/11