Czy może prosić o dostarczenie nowego właściwego oświadczenia?

Odpowiedź

Jeżeli organ administracji architektoniczno - budowlanej stwierdza na podstawie dowodów, którymi dysponuje, że oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane zawiera nieprawdziwe dane, powinien okoliczność tę uwzględnić, ponieważ wymaga tego zasada legalizmu. Brak tego rodzaju oświadczenia należy rozpatrywać w kategoriach braków formalnych, o których uzupełnienie należy wystąpić w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - dalej k.p.a.

Uzasadnienie

W świetle aktualnie obowiązującego ustawodawstwa - złożenie oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane stwarza domniemanie, iż składający dysponuje prawem do nieruchomości (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2012 r., VII SA/Wa 2809/11). Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, prawdziwość oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane niepodlega weryfikacji w postępowaniu nadzorczym o stwierdzenie nieważności decyzji, gdyż pozostawałoby to w całkowitej sprzeczności z istotą obowiązującego uregulowania art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud. (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2011 r., II OSK 631/10). Obowiązująca aktualnie regulacja nie wyklucza jednak weryfikacji niezgodności powyższego oświadczenia ze stanem faktycznym lub prawnym na etapie postępowania zwykłego, czyli obejmującego wydanie pozwolenia na budowę.

Jeżeli bowiem organ stwierdza na podstawie dowodów, którymi dysponuje, że oświadczenie zawiera nieprawdziwe dane, powinien okoliczność tę uwzględnić. Wymaga tego bowiem zasada legalizmu. Trudno bowiem uznać za prawidłowe działanie, w którym organ akceptowałby treść oświadczenia, pomimo ewidentnej jego niezgodności ze stanem prawnym. Brak tego rodzaju oświadczenia należy rozpatrywać w kategoriach braków formalnych, o których uzupełnienie należy wystąpić w trybie art. 64 § 2 k.p.a. W związku z powyższym, organ administracji architektoniczno - budowlanej powinien w tym trybie wezwać o przedłożenie nowego oświadczenia. Zupełnie natomiast inną kwestią będzie ewentualna odpowiedzialność karna pod której rygorem oświadczenie to jest składane. Nie należy to jednak do oceny organu administracji publicznej.