Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

Spółka z.o.o. planuje zorganizować Dzień Dziecka dla dzieci pracowników. Spółka prowadzi zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jednakże planuje sfinansować organizację imprezy ze środków obrotowych.
 
Czy koszty organizacji imprezy (również drobne upominki dla dzieci) będą stanowić koszt uzyskania przychodów?
 
Odpowiedź
Koszty organizacji imprezy (w tym również koszty upominków dla dzieci) będą stanowić koszt uzyskania przychodów, jeżeli:
 
- celem spotkania jest integracja pracowników i w efekcie podwyższenie efektywności pracy oraz
 
- udział pracowników w spotkaniu nie będzie uzależniony od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.
 
Uzasadnienie
W świetle z art. 15 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p,, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
 
W świetle interpretacji organów podatkowych, do kosztów podatkowych można zaliczyć m.in. tzw. "koszty pracownicze". Koszty te obejmują - obok wynagrodzenia zasadniczego i wszelkiego rodzaju nagród, premii i diet – również wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji, np. w postaci organizacji spotkań integracyjnych dla pracowników. W wydawanych interpretacjach organy podatkowe potwierdzają również, iż do kosztów pracowniczych można zaliczyć wydatki na organizację imprezy integracyjnej dla członków rodzin pracowników (por. np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10.10.2016, ITPB3/4510-374/16-2/KP)
 
O możliwości zaliczenia wydatków na organizację Dnia Dziecka decyduje więc cel spotkania. Jeżeli jego celem jest integracja pracowników z firmą, a w efekcie podwyższenie efektywności pracy, to wówczas takie wydatki spełniają dyspozycję art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. i mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.
 
W Państwa przypadku zastosowanie może znaleźć wyłączenie z kosztów podatkowych przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.p, zgodnie z którym jeżeli świadczenia realizowane w ramach imprezy integracyjnej stanowić będzie działalność socjalną, o której mowa w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, to wówczas wydatki ponoszone na organizację takiej imprezy nie mogą podlegać zaliczeniu do kosztów podatkowych.
 
Organy podatkowe reprezentują niejednolitą wykładnię powyższego wyłączenia. Zgodnie z częścią interpretacji podatkowych, wydatki nie ponoszone ze środków przeznaczonych na cele socjalne nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.p. (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16.12.2016, 1462-IPPB6.4510.530.2016.2.SO). W świetle takiej wykładni, wydatki na organizację Dnia Dziecka finansowane ze środków obrotowych spółki nie podlegałyby wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.p.
 
Natomiast zgodnie z odmienną linią interpretacyjną, wydatki ponoszone przez pracodawcę na działalność socjalną nie stanowią kosztów uzyskania przychodów niezależnie od źródła finansowania (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31.03.2015, IBPBI/2/423-1570/14/AP). W świetle takiej wykładni, wydatki na organizację Dnia Dziecka podlegałyby wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.p., jeśli organizacja Dnia Dziecka stanowić będzie działalność socjalną.
 
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - dalej u.z.f.ś.s., przez działalność socjalną rozumie się m.in. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku. Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.z.f.ś.s., przyznawanie ulgowych usług i świadczeń uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. W konsekwencji, wydatki na organizację Dnia Dziecka mogą zostać uznane za nie podlegające odliczeniu wydatki na działalność socjalną, jeśli możliwość udziału w Dniu Dziecka uzależniona była od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Jeśli natomiast wszyscy pracownicy (i członkowie i rodzin) będą mogą uczestniczyć w organizowanym spotkaniu, niezależnie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby pracownika, to koszty organizacji takiego spotkania nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.p.
 
Podsumowując, koszty organizacji imprezy (w tym również koszty upominków dla dzieci) będą stanowić koszt uzyskania przychodów, jeżeli:
 
- celem spotkania jest integracja pracowników i w efekcie podwyższenie efektywności pracy oraz
 
- udział pracowników w spotkaniu nie będzie uzależniony od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.