Właściciele poskarżyli się do sądu administracyjnego.


Ich zdaniem z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) wynika, że organ jest uprawniony wyłącznie do nakazania rozbiórki obiektu budowalnego. Przepis ten nie przewiduje możliwości nałożenia jakichkolwiek dodatkowych obowiązków, w szczególności obowiązku uporządkowania terenu.

Zatem wydanie decyzji o takiej treści stanowi przekroczenie ustawowych uprawnień organu.

WSA przyznał rację skarżącym.

Sąd zgodził się, iż w ustawie Prawo budowlane mowa jest tylko o nakazaniu rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części.

W orzecznictwie zgodnie się podnosi, że organy uprawnione są do orzekania na mocy art. 48 ust. 1 prawa budowlanego, tylko w zakresie tam przewidzianym, tj. odnośnie rozbiórki obiektu.

W sprawie organ odwoławczy powołał się na wyrok NSA z dnia 24 maja 2012 r., sygn. akt II OSK 384/11, w którym zawarto tezę, że pojęcie rozbiórki rozumiane jest w przypadku tymczasowych obiektów budowlanych nie tylko jako rozebranie, ale również jako usunięcie, wywiezienie obiektu z terenu, na którym został posadowiony.

Zdaniem sądu taka interpretacja jest o tyle nietrafna, że dotyczy ona obiektów, które ze swej natury nie są na stałe z gruntem związane i w ich przypadku rozbiórka sprowadza się właśnie do ich usunięcia lub wywiezienia.

Cytowane orzeczenie nie dotyczy zaś kwestii, czy organ administracyjny w ramach orzekania na mocy art. 48 ust. 1 prawa budowlanego uprawniony jest do nakazywania także uporządkowania terenu po rozbiórce.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 3 września 2015 r., sygn. akt II SA/Bk 432/15, nieprawomocny