Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Opracowując wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów, podwajam ilości wytworzonych odpadów, aby przez okres 10 lat nie przekroczyć dopuszczalnych ilości.

Czy może się tak zdarzyć, że urząd może odrzucić wniosek, bo stwierdzi, że wytwarza się za dużo odpadów?

Czy są jakieś górne limity ilości wytwarzanych odpadów?


Odpowiedź:

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) – dalej u.o. nie określono „górnych limitów” ilości wytwarzanych odpadów. Podobnie takich ograniczeń nie wskazano bezpośrednio w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) – dalej p.o.ś.


Należy jednak wskazać, że w myśl art. 18 ust. 1 u.o., każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko.

A zatem, jak wynika ze wskazanego przepisu, wytwórca odpadów powinien w taki sposób planować, projektować i w dalszej kolejności prowadzić swoją działalność, aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość. Już w samym wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zgodnie z art. 184 ust. 2b pkt 4 p.o.ś., wnioskodawca powinien wskazać sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.


Należy ponadto wskazać, że w myśl art. 143 pkt 4 p.o.ś. technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów. Niespełnienie powyższego wymagania stanowi podstawę do odmowy wydania pozwolenia zgodnie z art. 186 pkt 1 p.o.ś.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.