Degradacja gleby wpływa negatywnie na: zdolność do produkowania żywności, działania w zakresie zapobiegania suszom i powodziom, powstrzymywania utraty różnorodności biologicznej, działania mające na celu zapobieganie zmianie klimatu. Powyższe wnioski zostały zawarte w dwóch nowych sprawozdaniach przedstawionych przez Komisję Europejską: sprawozdaniu w sprawie realizacji polityki ochrony gleb i na temat naukowych aspektów gleb europejskich.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik podkreśla, że w sposób bardziej zrównoważony należy korzystać z zasobów naszych gleb. Jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby wypracowanie wspólnego podejścia do tej kwestii w całej UE. W sprawozdaniach podkreśla się potrzebę podjęcia działań w celu zapobieżenia obecnemu procesowi degradacji gleb Europy. Erozja, zasklepianie gleby i jej zakwaszenie zwiększyły się w ciągu ubiegłej dekady; sytuacja ta prawdopodobnie nie ulegnie zmianie, jeżeli nie zostaną podjęte kwestie takie jak: wzrost użytkowania gruntów, nieefektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych, zachowanie materii organicznej w glebie.

Źródło: www.ec.europa.eu