Odpowiedź: nawet jeżeli najem będzie prywatnym w znaczeniu PIT świadczenie takie musi być opodatkowane VAT.

Uzasadnienie: jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. To oznacza, że wynajem (czyli oddanie w odpłatne używanie) stanowi działalność gospodarczą w znaczeniu u.p.t.u. i czynność taka podlega opodatkowaniu VAT.
Dodatkowo podkreślić należy, że podatnikiem VAT nie jest przedsiębiorstwo osoby fizycznej a sama taka osoba. Oczywiście osoba taka może działać jako podatnik (wykonując działalność gospodarczą) i jako podmiot "prywatny" ale nie istnieje jednak możliwość aby jedna osoba fizyczna była jednocześnie podatnikiem VAT czynnym i zwolnionym. Jeżeli podatnik jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, to nawet jeżeli ma zawieszone wykonywanie działalności i gdyby wynajął lokal "prywatnie" czynność taka podlega opodatkowaniu VAT i jako taka musi być fakturowana (na zasadach ogólnych właściwych dla najmu).