Pytanie pochodzi z Vademecum Głównego Księgowego

Uchwałą zarządu podjęto decyzję o podziale zysku, między innymi na nagrody wraz z narzutami dla pracowników. Po przeliczeniu nagrody na pracowników wartość z Uchwały została przekroczona i zaksięgowana w koszty roku bieżącego (4) składek społecznych ZUS.
 
Czy wypłacona nagroda stanowi koszt uzyskania przychodu?
 
Czy składki ZUS stanowią koszty uzyskania przychodu?
 
Czy przekroczona kwota składek ZUS zaksięgowana w bieżące koszty stanowi koszty uzyskania przychodu?
 
Odpowiedź
 
Wydatki na nagrody dla pracowników finansowane z podzielonego zysku spółki, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu spółki.
 
Składki ZUS od nagród dla pracowników, finansowane z bieżących środków spółki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Natomiast składki ZUS w części finansowanej z podzielonego zysku nie stanowią kosztu uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p.
 
Uzasadnienie
 
Jak rozumiem, w omawianej sprawie spółka sfinansowała nagrody dla pracowników z podzielonego zysku (tzn. przeznaczyła część zysku na nagrody dla pracowników). Ponadto, jak rozumiem, część składek ZUS od przedmiotowych zysków została sfinansowana ze środków bieżących spółki.
 
W przeszłości kwestia zaliczania nagród (premii) pracowniczych finansowanych z podziału zysku była przedmiotem rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz stanowiskach organów podatkowych. Przedmiotowe rozbieżności zostały zakończone uchwałą 7 sędziów NSA z 1.02.2016 r., II FPS 5/15, w której sąd stwierdził, iż wypłacane pracownikom nagrody i premie z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w tym podatku w miesiącu ich wypłaty. Powyższe stanowisko zostało podtrzymane w późniejszym orzecznictwie sądów administracyjnych (np. w orzeczeniu WSA w Gdańsku z 1 marca 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 1675/15).
 
Składki ZUS od nagród dla pracowników, sfinansowane ze środków bieżących spółki (tzn. z innych środków niż opodatkowany zysk spółki) stanowią koszt uzyskania przychodu jako pochodne wynagrodzenia. Natomiast na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p. nie uznaje się za koszt uzyskania przychodu składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Tym samym, część składek ZUS sfinansowana z opodatkowanego zysku spółki nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.