Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminy lub powiatu przypadających na 1 mieszkańca z 2010 r.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2010 r. przypadających na jednego mieszkańca (M. P. Nr 61, poz. 586) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2010 r. z tytułu opłat i kar wyniosła:
- dla gmin - 20,18 zł
- dla powiatów - 5,18 zł.

Obliczona nadwyżka podlega przekazaniu na rachunek WFOŚiGW w terminie do 15 sierpnia 2012 r.

Źródło: www.bip.wfosigw.rzeszow.pl, www.wfosgw.poznan.pl,