Pytanie
Pytanie dotyczy art. 191 ust. 8 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Matka mająca miejsce zamieszkania na terenie Powiatu A, urodziła dziecko w szpitalu na terenie Powiatu B, następnie bezpośrednio po urodzeniu dziecko zostało przewiezione ze względu na stan zdrowia do szpitala na terenie Powiatu C. Matka pozostawiła dziecko w szpitalu i poinformowała, że nie chce się dzieckiem opiekować. Jednak w terminie 6 tygodni nie zrzekła się praw rodzicielskich, a sąd rodzinny wydał postanowienie, aby na czas postępowania umieścić dziecko w rodzinie zastępczej. Po zakończonej hospitalizacji szpital z Powiatu C poprosił o zabranie dziecka, które przez pracowników Powiatu A tj. miejsca zamieszkania matki dziecka umieszczone zostało na terenie Powiatu D, ponieważ tam znalazła się odpowiednia rodzina zastępcza.
Który powiat w omówionym wyżej przypadku ponosi koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej?
Czy istnieje konieczność zawierania porozumienia w tym przedmiocie, czy też rozliczenia pomiędzy powiatami dokonywane są jedynie na podstawie noty księgowej?