Pytanie
Dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową odcinka wodociągu i gazociągu została wydana przez burmistrza decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (inwestycja powoduje zmianę sposobu zagospodarowania terenu i jest zaliczona do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko). Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy - Prawo budowlane wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi nie wymaga pozwolenia na budowę lecz zgłoszenia właściwemu organowi. Pozwolenie na budowę jest nadal wymagane dla przebudowy wodociągu i gazociągu, które nie są związane z użytkowaniem drogi i zmieniają w trakcie robót trasę.
Czy w wystąpieniu do wojewody należy rozdzielić zakres robót na podlegające zgłoszeniu i podlegające procedurze pozwolenia na budowę?
Czy wystąpić o łączną decyzję o pozwoleniu na budowę dla całego przedsięwzięcia?