Podczas seminarium pod tytułem „III Przegląd Ekologiczny Polski na forum OECD w kontekście płynących z niego wniosków oraz implementacji zawartych w nim rekomendacji” został przedstawiony raport OECD oceniający działania Polski z ostatnich 10 lat dotyczące ochrony środowiska. Była to analiza dorobku w zakresie zrównoważonego rozwoju i zielonego wzrostu, ze szczególnym uwzględnieniem leśnictwa i ochrony bioróżnorodności oraz gospodarki odpadami.

Minister Maciej Grabowski otwierając seminarium, powiedział: - Ta dekada to był dobry czas dla naszego kraju, co potwierdzają statystki – zarówno gospodarcze, jak i środowiskowe. Udało nam się wykorzystać możliwości, jakie dało Polsce członkostwo w Unii Europejskiej, i szanse, jakie stworzyło wsparcie finansowe otrzymane od Wspólnoty. Jednak to przyszłość jest tym, na czym powinniśmy koncentrować naszą uwagę. Dlatego obiektywne, eksperckie spojrzenie z zewnątrz, jakie otrzymaliśmy z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, daje nam niepowtarzalną okazję do refleksji nad tym, co i w jaki sposób możemy zrobić, aby jeszcze efektywniej i szybciej osiągnąć założone cele.

- Dziękuję Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju za przygotowanie wnikliwego raportu, który będzie dla nas źródłem cennych inspiracji i wskazówek na przyszłość – dodał minister Grabowski.

Najnowszy raport OECD zwraca uwagę na fakt, że od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. odnotowano w kraju imponujące tempo rozwoju gospodarczego. Umożliwiło to poprawę standardu życia oraz zwiększenie efektywności środowiskowej. Większe nakłady na inwestycje w infrastrukturę poszerzyły dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych i pomogły ograniczyć zanieczyszczenia. Osiągnięto rozdzielenie wzrostu gospodarczego od emisji gazów cieplarnianych (GHG) i szeregu innych zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania odpadów oraz poboru wody. Wzmocniono polityki i instytucje środowiskowe.

Obecnie ponad połowa obywateli Polski uważa, że stan środowiska w ich okolicy jest dobry. Polskie lasy stanowią zarówno ważne źródło dochodu, jak i cenne zasoby różnorodności biologicznej. Na terenie Polski - w Białowieży - znajduje się jedyny las pierwotny w Europie.

Raport OECD jest ostatnim elementem trzeciego przeglądu ekologicznego Polski. Jest to także początek wdrażania rekomendacji przygotowanych dla naszego kraju w obszarze ochrony środowiska.

***

Przeglądy środowiskowe

Trzeci przegląd ekologiczny Polski na forum OECD odbył się w 2014 roku i został zakończony oficjalnym raportem przeglądowym, przygotowanym przez Sekretariat OECD. Obszary tematyczne, których dotyczył przegląd, to: wdrażanie polityki ekologicznej, zrównoważony rozwój, zielony wzrost, współpraca międzynarodowa oraz obszary pogłębionej analizy, czyli leśnictwo i bioróżnorodność, a także gospodarka odpadami. Krajami egzaminującymi były Austria i Szwajcaria.

Drugi przegląd środowiskowy Polski odbył się w styczniu 2003 roku, 3 miesiące przed podpisaniem przez Polskę w Atenach traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej. Obejmował więc okres, w którym podejście do zagadnień środowiskowych kształtowane było przede wszystkim przez proces akcesji i transpozycji dorobku prawnego Unii Europejskiej. Krajami egzaminującymi były Wielka Brytania, Portugalia i Słowacja. W trakcie przeglądu, podkreślając znaczący środowiskowy postęp dokonany przez Polskę od początku okresu transformacji, również w zakresie rozdzielenia presji środowiskowej od wzrostu gospodarczego, sformułowano w oparciu o szczegółowe analizy ogółem 46 rekomendacji dotyczących następujących sektorów: powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, odpadów, ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i współpracą międzynarodową. Rekomendacje te znalazły swoje odzwierciedlenie w wielu działaniach podejmowanych przez administrację w obszarze środowiskowym.

Pierwszy przegląd środowiskowy miał miejsce w listopadzie 1994 roku jeszcze przed przystąpieniem Polski do OECD. Krajami egzaminującymi były USA, Francja i Holandia. Publikacja końcowego raportu nastąpiła w 1995 roku. Przegląd ten pozwolił na podsumowanie osiągnięć ekologicznych 5-letniego okresu dynamicznych przemian we wszystkich obszarach dotyczących środowiska, w tym kształtowania struktur administracyjnych i instytucjonalnych w ochronie środowiska, a także realizacji przyjętej 3 lata wcześniej pierwszej w historii Polski polityki ekologicznej państwa. Sformułowane w ramach tego przeglądu przez OECD rekomendacje miały znaczący wpływ na sposób dalszego wdrażania tej polityki.

(www.mos.gov.pl)