Projekt zawiera m.in rozwiązania służące wzmocnieniu ochrony dłużnika, a zwłaszcza konsumenta, przed niesłusznym wpisem oraz podniesieniu pewności co do wpisów. Zaproponowano wprowadzenie postępowania reklamacyjnego przed wpisem do rejestru, opracowanie katalogu zdarzeń, które zwykle dają podstawę do aktualizacji wpisu, oraz ograniczenie czasu na wpis – do 10 lat od dnia wymagalności długu konsumenta.
Nowe przepisy mają również usprawnić obecnie obowiązujące rozwiązania w zakresie przekazywania danych gospodarczych pomiędzy biurami informacji gospodarczej.
Przepisy będą uprawniać klienta biura (zarówno osobę fizyczną i osobę prawną) do złożenia wniosku o ujawnienie informacji gospodarczych na temat konkretnego przedsiębiorcy do dowolnego, wybranego przez klienta, biura. Wniosek będzie wskazywać biura, z których klient chce pozyskać informacje, przy czym nie będzie możliwe złożenie wniosku w biurze, z którego danych klient nie zamierza uzyskać. Biuro, jeśli klient złoży takie zlecenie, uzyska informacje także z pozostałych wskazanych rejestrów i udzieli informacji łącznej, obejmującej dane własne oraz dane innych wskazanych biur.
Projekt zakłada, że koszt uzyskania dostępu nie może przekraczać dla klienta łącznie kwoty 30 zł za informacje gospodarcze z jednego biura.
Zmiany opracowane przez resort gospodarki mają obniżyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zwiększyć bezpieczeństwo obrotu i podnieść poziom konkurencyjności polskiej gospodarki.