Projekt tzw. IV ustawy deregulacyjnej jest kontynuacją wcześniejszych inicjatyw MG upraszczających przepisy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W latach 2011–2013 weszły już w życie trzy ustawy o charakterze deregulacyjnym, w ramach których dokonano łącznie 284 zmian w 109 aktach prawnych. Wprowadzanie kolejnych rozwiązań „krok po kroku” to efekt przyjętej koncepcji doskonalenia regulacji gospodarczych. Jej podstawą są konkretne problemy zidentyfikowane w praktyce wykonywania działalności gospodarczej.

Projekt zawiera blisko 50 zmian w prawie gospodarczym, dotyczących ponad 30 ustaw. Koncentrują się one na wsparciu inwestycji, ograniczeniu obowiązków informacyjnych, podnoszeniu efektywności pracy oraz społecznej odpowiedzialności biznesu i sprawnej administracji. Ich wejście w życie wpłynie korzystnie na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, zwłaszcza małych i średnich firm.

Jednym z najważniejszych celów projektu jest zwiększenie konkurencyjności polskich portów i terminali przeładunkowych (Szczecin-Świnoujście, Gdynia, Gdańsk). Dzięki wprowadzonym przez dokument zmianom zwiększą się obroty towarowe w portach morskich. Przyspieszy również obrót importowanym towarem, a czas ich składowania skróci się do niezbędnego minimum. Ponadto, proponowane rozwiązania obniżą koszty transportu towarów importowanych do miejsc docelowych, przyspieszą rozwój otoczenia okołoportowego oraz zwiększą aktywność polskich portów w systemie sieci logistycznej Europy i Azji. Istotną propozycją jest również wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie dla podmiotów, które posiadają status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO - Authorized Economic Operator) lub dokonują zgłoszeń celnych za ich pośrednictwem.