Jak podają autorzy analizy firmy doradcze, EY, do interesujących wniosków prowadzi analiza struktury polskich firm. W szczególności, Polska odznacza się jednym z najwyższych w UE udziałów mikroprzedsiębiorstw w ogólnej liczbie przedsiębiorstw. Równocześnie w latach 2010-2015 największy wzrost odnotowano właśnie w przypadku liczby mikro i małych firm. Liczba dużych przedsiębiorstw  także wzrosła, choć już wyraźnie mniej. Z kolei liczba firm średnich w tym okresie obniżyła się.

O ile udział dużych i średnich przedsiębiorstw w zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce jest zbliżony do średniej w UE, to sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku firm małych oraz mikroprzedsiębiorstw. Okazuje się bowiem, że odsetek osób pracujących w małych przedsiębiorstwach w Polsce (13%) jest najniższy wśród wszystkich krajów UE (gdzie ten odsetek wynosi średnio 20%).
Z kolei mikrofirmy odpowiadają za bardzo dużą część zatrudnienia (37%) w sektorze polskich przedsiębiorstw niefinansowych, znacząco przewyższając średnią UE (30%)
i ustępując pod tym względem jedynie Włochom, Hiszpanii i Słowacji.

Jak podkreslają autorzy raportu, przy analizie mikroprzedsiębiorstw warto pamiętać, że w Polsce to w dużej mierze podmioty jednoosobowe (np. jednoosobowe przedsiębiorstwa budowlane, logistyczne, sprzątające, ochroniarskie, itd.), w których jedynym pracującym jest właściciel.
Liczba osób samozatrudnionych (pracujących na własny rachunek i niezatrudniających innych pracowników) w stosunku do wszystkich osób pracujących w gospodarce jest w Polsce jedną z najwyższych w UE (14,1% w Polsce wobec 10,6% średnio w UE-28 w 2016 r.

Z badania wynika, że zdecydowanie największy wkład w wytwarzaną wartość dodaną w polskim sektorze przedsiębiorstw mają duże podmioty. Ich udział w tworzeniu wartości dodanej całego sektora przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce jest jednym z najwyższych w UE (mimo relatywnie niskiego udziału dużych firm w zatrudnieniu ogółem) i wyniósł 48,9% w 2015 r. Również udział średniej wielkości przedsiębiorstw w tworzeniu wartości dodanej w Polsce (21,5%) przewyższa średnią dla UE (18,6%).
Bardzo niski jest natomiast wkład małych  przedsiębiorstw (13,8% w Polsce wobec 17,9% w UE) oraz mikroprzedsiębiorstw do wartości dodanej (15,8% w Polsce wobec 20,9% w UE). Więcej>>