Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów. Zgodnie z odpisem z KRS brak jest organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, a spółka jest w likwidacji (podjęta uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki w drodze jej likwidacji), ma ustanowionego likwidatora.
Czy likwidator może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na transport odpadów?
Czy spółka będąca w likwidacji może otrzymać zezwolenie na transport odpadów?

ODPOWIEDŹ:
Likwidator może wystąpić w imieniu spółki będącej w likwidacji z wnioskiem o udzielenie jej zezwolenia na transport odpadów (czy innych zezwoleń i decyzji koniecznych do prowadzenia działalności tej spółki do zakończenia procesu likwidacji). Spółka w likwidacji, do momentu wykreślenia jej z KRS, nadal działa, dlatego może otrzymać zezwolenie. Zgodnie z art. 282 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.) - dalej k.s.h., likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Jeśli więc w interesie spółki jest kontynuowanie działalności w zakresie transportu odpadów w związku ze zrealizowaniem celu, jakim jest likwidacja spółki, to zezwolenie należy wydać.

UZASADNIENIE:
Proces likwidacji jest prowadzony przez powołane ku temu osoby, zwane likwidatorami. Co do zasady, zgodnie z art. 276 § 1 k.s.h., likwidatorami spółki będą członkowie zarządu. Niemniej jednak zarówno umowa spółki, jak i uchwała wspólników może na likwidatorów powoływać inne osoby. W przypadku gdy o rozwiązaniu spółki orzeka sąd, może on jednocześnie ustanowić likwidatorów. W trakcie likwidacji to na likwidatorach spoczywa obowiązek działania w imieniu spółki. To likwidatorzy mają prawo do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania w trakcie procesu likwidacji. Ograniczenia kompetencji likwidatorów nie mają skutku prawnego wobec osób trzecich. Jak zatem wynika z powyższego, na etapie likwidacji likwidatorzy zastępują podstawowy organ spółki, jakim jest zarząd.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.