Premier podkreślił też, że nie przewiduje prywatyzacji LP - a takie obawy pojawiały się w ostatnich dniach.

Celem przyjętego wczoraj projektu nowelizacji ustawy o lasach jest przede wszystkim ujednolicenie zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych. Chodzi o dostosowanie zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) do przepisów ustawy o rachunkowości oraz umożliwienie LP wpłat do budżetu państwa. Dostosowując przepisy ustawy o lasach do wymogów ustawy o rachunkowości zapisano, że politykę rachunkowości dla wszystkich jednostek organizacyjnych LP będzie ustalał dyrektor generalny LP.

Przyjęto, że Lasy Państwowe będą przekazywać część przychodu do budżetu państwa. Jest to uzasadnione, bo zarządzają one i gospodarują mieniem Skarbu Państwa. Zgodnie z projektem, Lasy Państwowe mają corocznie wpłacać do budżetu państwa 2 proc. przychodów. Pierwsza wpłata, z uwzględnieniem tej zasady, ma być dokonana w 2016 r. Dodatkowo przyjęto, że w latach 2014-2015 PGL LP dokonają wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1 600 mln zł (w każdym roku po 800 mln zł). Część środków zostanie przeznaczona na budowę, przebudowę i modernizację dróg lokalnych.

Zaproponowano też, aby w 2015 r. rząd, na wniosek ministra środowiska, mógł udzielić LP zgody na niedokonanie wpłaty lub jej zmniejszenie. Byłoby to możliwe w uzasadnionym przypadku, czyli w sytuacji wystąpienia szkody lub klęski żywiołowej, zmiany ceny sprzedaży drewna i popytu na nie, które mogłyby zagrozić realizacji planu gospodarczo-finansowego LP.

W obecnej sytuacji finansowej Lasów Państwowych – przy założeniu, że sprzedaż drewna i jego cena utrzyma się na obecnym poziomie – zmiany wprowadzone do ustawy o lasach pozwolą LP sprawnie wykonywać nałożone na nie zadania.

W projekcie nowelizacji ustawy skorygowano także zapisy dotyczące planu urządzenia lasu.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Więcej: premier.gov.pl