Zgodnie z regulacją zawartą w art. 104a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 9a z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121 z późn. zm.) pracodawcy nie opłacają składek na FP oraz FGŚP za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z ww. urlopu.
Pod pojęciem powrotu należy rozumieć fakt podjęcia pracy po zakończeniu któregokolwiek z powyższych urlopów. Dotyczy to również tych przypadków, gdy pracownik po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego korzysta z urlopu rodzicielskiego łącząc ten urlop z wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż 1/2 etatu.
Prowadzi to do wniosku, że od następnego miesiąca po podjęciu przez pracownika pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego rozpoczął się 36 - miesięczny okres zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Swiadczeń Pracowniczych.