Skargę w tej sprawie złożył przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność. Był właścicielem działek i stojących na nich budynków, które, jak stwierdził w skardze, miał jako majątek osobisty. Jednak władze samorządowe wydając decyzję o wysokości podatku od nieruchomości skarżącego ustaliły dla tych nieruchomości wyższą stawkę związaną z prowadzaniem przedsiębiorstwa.

Przepis nie obowiązuje, ale dla starych spraw tak

Zakwestionowany przepis ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązywał do końca 2015 r., jednak może być nadal stosowany do przeszłych stanów faktycznych. Stanowił on, że o związaniu nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie tej nieruchomości przez przedsiębiorcę, a nie jej rzeczywiste wykorzystanie. W konsekwencji nieruchomości te są automatycznie kwalifikowane do wyższej stawki podatkowej.

 


TK, który rozpatrywał sprawę w składzie: Piotr Pszczółkowski – przewodniczący, Mariusz Muszyński, Michał Warciński, Rafał Wojciechowski – sprawozdawca, 
Jarosław Wyrembak stwierdził, że zaskarżony przepis jest niezgodny z konstytucją.  - Art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - stwierdza wyrok.

W uzasadnieniu Trybunał pokreślił, że ustawodawca nie odróżnił sytuacji podatników posiadających nieruchomości i wykorzystujących je do prowadzenia działalności od tych, którzy nie wykorzystują swoich nieruchomości w ramach przedsiębiorstwa. Podkreślono przy tym, że obie grupy są zobowiązane do zapłaty podatków w stawce wyższej.

Czytaj: Gmina ma wpływ na wysokość podatku od nieruchomości>>
 

Potencjalna możliwość to nie kryterium

- Przedsiębiorcy nie mogą być obciążani wyższa stawką podatku jedynie z powodu posiadania nieruchomości, które nie służą im do prowadzenia działalności gospodarczej. Opodatkowanie wyższą stawką podatku od nieruchomości gruntów lub budynków nie wykorzystywanych i nie mogących być potencjalnie wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie ze względu na posiadanie ich przez przedsiębiorcę TK uznał za niezgodne z art. 64 pkt 3 konstytucji - wskazał w uzasadnieniu sędzia sprawozdawca Rafał Wojciechowski.