Pytanie
Organ nadzoru budowlanego odmówił udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu m.in. z powodu niedokończonego procesu inwestycyjno-budowlanego i stwierdzonego istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. Inwestor złożył do organu architektoniczno-budowlanego wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, przedkładając projekt budowlany zamienny, który obejmuje stwierdzone przez nadzór budowlany zmiany. Wniosek inwestora o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dotyczył sytuacji, gdy przystąpienie do użytkowania ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, objętych pozwoleniem na budowę.
Jak winien postąpić w takiej sytuacji organ architektoniczno-budowlany, jaką wydać decyzję, w jakim trybie?
Czy dalsze postępowanie powinien prowadzić organ nadzoru budowlanego jako organ właściwy w sprawie?