Na gruncie obowiązujących przepisów prawa cywilnego nie można co do zasady wykluczyć dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej przez zmiany klimatu bezpośrednio od podmiotów mających wpływ na te zmiany (tj. prowadzących instalacje wprowadzających do powietrza gazy cieplarniane).

W dotychczasowej praktyce tego rodzaju roszczenia jednakże nie wystąpiły. Wynika to zwłaszcza z faktu, iż dla skutecznego żądania naprawienia szkody Kodeks cywilny wymaga w szczególności wykazania szkody, osoby odpowiedzialnej za jej spowodowanie oraz związku przyczynowego między czyimś działaniem (lub zaniechaniem) a powstaniem konkretnej szkody.

W przypadku szkody spowodowanej na skutek zmian klimatu nie mamy do czynienia z bezpośrednim związkiem przyczynowym między działaniem osoby A oraz powstaniem szkody po stronie osoby B, lecz działanie osoby A powoduje, a raczej przyczynia się do zmian klimatu, w efekcie których osoba B ponosi szkodę.

W konsekwencji wykazanie, że konkretna i mierzalna szkoda osoby została spowodowana przez konkretny podmiot może być niezwykle trudne.

Źródło: www.portalprocesowy.pl

Przeczytaj pełną treść wywiadu z Izabelą Zielińską-Barłożek z kancelarii Wardyński i wspólnicy>>