Obowiązki ewidencji odpadów dotyczą posiadaczy odpadów, w szczególności prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami (zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie) oraz wytwarzających odpady.

Czytaj o nowej liście odpadów zwolnionych z ewidencji obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku >>

Kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów?

Zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach) są m.in. wytwórcy odpadów komunalnych oraz odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

Nie muszą jej także prowadzić osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne (zgodnie z art. 27 ust. 8).

 

 

Takiego obowiązku nie mają także podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów).

Ponadto zwolnienia z tego obowiązku dotyczą rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Rodzaje i ilość odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji

Załącznik do wspomnianego rozporządzenia określa rodzaje odpadów i ilości odpadów wytwarzanych rocznie przez posiadacza odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

W stosunku do uchylonego rozporządzenia z 2001 r. wprowadzono zmianę polegającą na usunięciu z załącznika rozporządzenia dwóch kodów odpadów:

  • 13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
  • 16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.

Usunięcie tych kodów wynika z konieczności zapewnienia zgodności przepisów krajowych z art. 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, który to artykuł nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów niebezpiecznych i nie przewiduje zwolnień.

Zgodnie z ustawą o odpadach (art. 3 ust. 1 pkt 32), w przypadku zlecania usług, np. wymiany świetlówek, za wytwórcę odpadów należy rozumieć podmiot świadczący usługę, który jednocześnie przejmuje obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów.

Kiedy wystarczy karta przekazania odpadów?

Jednocześnie należy pamiętać, że uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą:

  • 1) podmioty, które:
    • a) wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
    • b) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;
  • 2) transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów;
  • 3) władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3.

Zatem gdy dany przedsiębiorca wytwarza mniej niż 100 kg rocznie wszystkich odpadów niebezpiecznych (do których również zaliczane są świetlówki) i przekazuje te odpady podmiotowi prowadzącemu tzw. nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów (np. sklepy zbierające te odpady), który jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, przedsiębiorca wytwarzający te odpady może nie sporządzać kart przekazania odpadów zgodnie z art. 69 ust 4 ustawy o odpadach.

Rozporządzenie nie dotyczy mieszkańców

Wytwórcy odpadów komunalnych, m.in. mieszkańcy, są zwolnieni ustawowo z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – na podstawie art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o odpadach. W przypadku wytwórców odpadów komunalnych obowiązki ewidencji odpadów zaczynają się na etapie firmy, która odbiera odpady komunalne z terenu nieruchomości.

(www.mos.gov.pl)