Pytanie
Problematyka poniższego zagadnienie związana jest z kwestią obowiązku stabilizacji osuwiska. Wydaje się, iż w przepisach brak jest spójności w odniesieniu do bezpieczeństwa obiektów budowlanych celem zapewnienia ochrony dóbr określonych np.: w art. 5 ustawy - Prawo budowlane. Problem dotyczy również bezpieczeństwa obiektów nie tylko zniszczonych lub uszkodzonych, ale całkiem sprawnych technicznie, będących w bezpośrednim sąsiedztwie źródła zagrożenia jakim jest powstałe osuwisko. Z prawnego punktu widzenia, według art. 61 ustawy - Prawo budowlane, właściciel i zarządca obiektu budowlanego są odpowiedzialni za stan techniczny obiektu. Mają również obowiązek jego zabezpieczenia przed skutkami ulewnych deszczy czy osuwisk. Jednak po ostatnich zdarzeniach, jakie miały miejsce, te uregulowania nie przystają do rzeczywistości ze względu na skalę i skutki działania sił natury.
Kto jest zobowiązany do stabilizacji osuwiska: właściciel nieruchomości zabudowanej czy gmina?