Prognoza obliczana jest codziennie w siatce o rozdzielczości 5 km. Jako narzędzie obliczeniowe używany jest globalny model chemii troposfery GEM-AQ (Global Environmental Multiscale – Air Quality).

Na podstawie stężeń jednogodzinnych obliczane są dla każdej doby (dla okresu 24 h, 48 h, 72 h) pola trzech wartości średnich: średniej dobowej, najwyższej 8-godzinnej średniej kroczącej (wartość normowana) oraz najwyższej jednogodzinnej wartości stężeń ozonu w ciągu doby.

Codziennie rano prezentowane są na portalu nowe mapy z prognozami ww. wskaźników (w sumie 9 map). Oprócz map na portalu prezentowane są prognozy jednogodzinnych stężeń ozonu dla najbliższej doby w postaci animacji. Animacje te są generowane zarówno dla całego kraju, jak i osobno dla poszczególnych województw.

Prognozy dostępne będą do 30 września, czyli w czasie, w którym stężenia ozonu w powietrzu są najwyższe.

Źródło: www.powietrze.gios.gov.pl, stan z dnia 1 kwietnia 2016 r.