Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaskarżyło decyzję Telewizji Polskiej S.A. w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej dotyczącej finansowania imprez sylwestrowych w latach 2015-2017. TVP S.A. odmówiła też podania informacji o zawartych umowach związanych z organizacją Sylwestra.   

 

Tajemnica przedsiębiorstwa

W ocenie TVP S.A. informacje o łącznej kwocie związanej z organizacją imprezy sylwestrowej w roku 2015, 2016, 2017 oraz informacje o zawartych umowach związanych z organizacją imprezy sylwestrowej przez TVP, posiadają dla TVP S.A. na tyle istotną wartość gospodarczą, iż ich udostępnienie nie może nastąpić.

Czytaj też: 
Tajemnica rynkowa TVP - to powód odmowy udzielenia informacji publicznej

Ponadto warunki umów związanych z organizacją imprez sylwestrowych zostały ustalone w drodze trudnych negocjacji. TVP S.A. podkreśliła, że uzyskanie przez podmiot konkurencyjny informacji o łącznej kwocie związanej z organizacją imprez sylwestrowych przez TVP w latach 2015-2017 oraz informacje zawarte w umowach związanych z organizacją tych imprez, może wpływać na wzmocnienie pozycji rynkowej tego konkurenta, jednocześnie osłabiając na nim pozycję TVP S.A. Inne stacje telewizyjne również, z uwagi na swoją działalność na rynku mediów, prowadzą aktywność w zakresie organizacji imprez sylwestrowych. Podmioty te konkurują z TVP S.A. i są zainteresowane poznaniem kosztów, jakie w tym zakresie poniosła Telewizja Polska S.A. oraz podmiotów, które w tym zakresie działają na rzecz TVP. Upublicznienie informacji o łącznej kwocie związanej z organizacją imprezy sylwestrowej przez TVP może chociażby potencjalnie zagrozić interesom TVP S.A. Jedyną przesłanką ku utajnianiu wytwarzanych przez przedsiębiorcę informacji jest  "tajemnica przedsiębiorstwa".

Czytaj też w LEX: Ograniczenie dostępu do informacji publicznej z powodu tajemnicy przedsiębiorstwa >

 

WSA – skarga częściowo zasadna

Skargę na to rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosło Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Czytaj też: WSA: TVP musi podać, ile wydała na organizację Sylwestra

W części dotyczącej skanów umów dotyczących organizacji tych imprez, sąd pierwszej instancji uznał, że TVP wyjaśniła, dlaczego odmówiła udzielania tych informacji na podstawie art. 5 ust. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej,  powołując się na tajemnicę przedsiębiorcy.

WSA w Warszawie podkreślił, że prawo do informacji publicznej nie jest prawem bezwzględnie obowiązującym. I podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. W ocenie sądu pierwszej instancji Telewizja miała takie prawo, jeżeli chodzi o informacje dotyczące skanów umów związanych z organizacją imprez sylwestrowych przez TVP w roku 2015, 2016, 2017.

Zobacz procedurę w LEX: Badanie przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej >

Natomiast jeżeli chodzi o łączną kwotę związaną z organizacją imprezy sylwestrowej przez TVP,  to w ocenie sądu, TVP nie wykazała w sposób dostateczny dlaczego kwota ta stanowi tajemnicę przedsiębiorcy. Łączny koszt imprez sylwestrowych w żaden sposób nie wpływa na ocenę kondycji finansowej TVP, co mogłoby być interesujące dla konkurencji. Sąd wskazał, że tylko konkretne dane o kondycji finansowej spółki mogą podlegać ochronie.

 

Spółka Skarbu Państwa ma prawo do tajemnicy

Skargę kasacyjną na ten wyrok złożyło Stowarzyszenie. NSA stwierdził, że charakter publicznego nadawcy, nie wyłącza możliwości powoływania się przez niego na tajemnicę przedsiębiorcy.

W poprzednich wyrokach Naczelny Sąd Administracyjny orzekał, że "umowa, której przedmiotem jest świadczenie usług przez przedsiębiorcę jakim jest Telewizja Polska SA może zawierać w swej treści informacje w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.”
Ustawodawca pozostawił uznaniu przedsiębiorcy ocenę, czy z uwagi na charakter informacji podejmie działania w celu zachowania ich w poufności.

Ustawodawca, nie ogranicza spółkom Skarbu Państwa możliwości powoływania się na tajemnicę przedsiębiorcy, w tym zakresie bowiem jako podmioty działające na konkurencyjnym rynku - mogą chronić swoje interesy jako przedsiębiorcy.

NSA uznał więc, że skoro skarżący kasacyjnie żądał udostępnienia umów dotyczących organizacji imprez sylwestrowych w latach 2015-2017 w całości, a nie danych z umowy, a sama umowa objęta została tajemnicą przedsiębiorcy, to prawidłowo w zaskarżonym wyroku WSA w Warszawie uznał, że umowa o jaką wystąpiło Stowarzyszenie nie mogła zostać udostępniona.   

Zobacz procedurę: Środki zaskarżenia w sprawach dostępu do informacji publicznej >

 

Sylwester 2021

Warto podkreślić, że w styczniu 2022 r. Sieć Obywatelska Watchdog Polska także zwróciła się do publicznego nadawcy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Stowarzyszenie chciało dowiedzieć się, ile pieniędzy otrzymały od telewizji poszczególne podmioty zaangażowane w organizację wydarzenia „Sylwester Marzeń 2021” i czy organizator podpisał umowy z występującymi artystami.

Spółka odmówiła, zasłaniając się swoim interesem ekonomicznym i tajemnicą przedsiębiorstwa.

Ale Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę stowarzyszenia za zasadną. Wyrok sądu nałożył na telewizję publiczną obowiązek dokładnego wyjaśnienia, co i dlaczego uważa za objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.  

 

Wyrok NSA z 14 listopada 2023 r., sygnatura akt III OSK 2704/21.