Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Czy można odprowadzać wody pochłodnicze do wód podziemnych? W myśl art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod. nie można (jeżeli uznać, że wody pochłodnicze są ściekami), a w myśl § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.) - dalej r.w.ś.w.z. można, jeżeli ich temperatura nie przekracza 35° C.

Jak to ma się do eksploatacji pomp ciepła opartych o pobór i zrzut wody?


Odpowiedź:

Skrótowość pytania nie pozwala na jednoznaczne udzielenie odpowiedzi. Zakładam, że chodzi tu o system pomp ciepła, w którym woda stanowi jedynie medium przenoszące ciepło i jest z powrotem, za pośrednictwem otworu chłonnego, wprowadzana do tej samej warstwy wodonośnej. Praktyka wskazuje, że w układzie takim do „wód zrzutowych” nie zostaną wprowadzane dodatkowe zanieczyszczenia na przykład w postaci temperatury, co bezspornie ma miejsce w przypadku wód zrzucanych z układów chłodzenia (tzw. wód chłodniczych).


Wydaje się, że tego rodzaju układy, które realizują obieg termodynamiczny, można traktować jak korzystanie z wód do celów energetycznych, stosownie do art. 37 pkt 5 pr. wod., nie zaś w kategorii poboru wód na cele wskazane w art. 9 ust. 1 pkt 14 pr. wod., w rezultacie których powstają ścieki, w tym także wody chłodnicze. Dlatego też uważam, że wody odprowadzane z analizowanych układów nie są ściekami w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

W związku z tym uważam, że w stosunku do wód odprowadzanych z ww. pomp nie mają zastosowania wymogi wynikające z § 18 ust. 1 r.p.z.o.ś. Wymogi te dotyczą bowiem wód chłodniczych zrzucanych z otwartych układów chłodzenia oraz z zamkniętych obiegów chłodzących. Jednakże jest to mój pogląd, który nie może być wiążący w indywidualnych sprawach, w których ostateczne stanowisko należy do właściwych organów.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.