Aktualnie zgodnie z art. 285a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa – dalej o.p. - obowiązują następujące zasady:

– czynności kontrolne są prowadzone w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością i w godzinach jej prowadzenia,
– w przypadku skrócenia w toku kontroli czasu prowadzenia działalności - czynności kontrolne mogą być prowadzone przez 8 godzin dziennie,
– w przypadku gdy księgi podatkowe są prowadzone lub przechowywane poza siedzibą kontrolowanego, kontrolowany na żądanie kontrolującego obowiązany jest zapewnić dostęp do ksiąg w swojej siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania, jeżeli udostępnienie ich w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić prowadzenie przez kontrolowanego bieżącej działalności.
 
 
Z opisywanego projektu wynika, że w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - dalej u.s.d.g. - wprowadzone zostaną następujące zasady:
– kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub w innym miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych,
– kontrola ma miejsce w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego,
– w przypadku gdy dokumentacja jest prowadzona lub przechowywana poza siedzibą kontrolowanego, kontrolowany na żądanie kontrolującego jest obowiązany zapewnić dostęp do dokumentacji w swojej siedzibie albo w miejscu jej prowadzenia lub przechowywania, jeżeli udostępnienie jej w siedzibie może w znacznym stopniu utrudnić wykonywanie przez kontrolowanego działalności gospodarczej.
W uzasadnieniu projektu dostrzeżono bowiem, że nierzadko obsługę podatkowo-księgową przedsiębiorców prowadzą podmioty wyspecjalizowane, które również prowadzą i przechowują dokumentację danego podmiotu, w tym inne dokumenty niż księgi podatkowe.
Planowane zmiany wprowadzają możliwość przeprowadzania kontroli przedsiębiorcy (w tym nie tylko podatkowej) poza jego siedzibą, jeżeli dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia tej kontroli znajduje się poza tą siedzibą.