Kończy się nabór wniosków o dofinansowanie przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków

NFOŚiGW poinformował, że nabór wniosków do Programu priorytetowego "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego" prowadzony będzie do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Program w latach następnych, wg zgłoszonych potrzeb regionów, będzie wdrażany przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Środki finansowe będą przekazywane z NFOŚiGW do właściwych WFOŚiGW na realizację wybranych przez nie projektów. Okres wdrażania programu nie ulega zmianie.

Informacje o programie dostępne są na stronie: www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod/pbos-i-podlaczenia

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw, stan z dnia 9 lipca 2013 r.

Data publikacji: 9 lipca 2013 r.