Wśród zapowiedzi, które padły ze strony resortu cyfryzacji po zakończeniu prekonsultacji wdrożenia AI Act w Polsce, jest propozycja utworzenia Komisji nadzoru nad sztuczną inteligencją. To zgodne z tym, na co zwracano uwagę w przedstawionych uwagach. Eksperci wskazują jednak na kilka kwestii, które resort powinien mieć na uwadze przy tworzeniu przepisów. 

– Kluczowym aspektem funkcjonowania takiego organu powinno być wypracowanie mechanizmów komunikacji oraz dobrej współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami wchodzącymi w skład planowanej Komisji. Ponadto, struktura i organizacja nowej  komisji powinny być elastyczne, aby efektywnie reagować na dynamiczny rozwój technologii, jaką jest sztuczna inteligencja. Niezbędne jest unikanie nadmiernego obciążenia biurokratycznego, a także uwzględnienie konieczności współpracy z ekspertami zewnętrznymi oraz stałego podnoszenia kwalifikacji – mówi Eliza Turkiewicz, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Polecamy nagranie szkolenia w LEX: Akt w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act) i RODO – punkty styku, podobieństwa i różnice >

Czytaj też: Istniejące organy nie wystarczą - Polska potrzebuje urzędu ds. sztucznej inteligencji

 

Kluczowa współpraca 

Jak wskazuje Lewiatan, ze względu na to, że AI Act ma charakter międzysektorowy, nowa komisja musi być zobowiązana do współpracy z odpowiednimi organami i instytucjami, które zajmują się obszarami wymienionymi w załączniku III dotyczącym systemów sztucznej inteligencji o wysokim ryzyku. Współpraca ta polegałaby na pozyskiwaniu opinii i ekspertyz dotyczących specyficznych kwestii dla danego obszaru.

– Pozytywnie oceniamy również zrównoważone podejście oraz plany resortu cyfryzacji względem implementacji Aktu w sprawie sztucznej inteligencji, które w zamyśle ma się opierać na rozbudowanych konsultacjach społecznych oraz warsztatach. W kolejnych krokach ma również powstać fundusz sztucznej inteligencji mający na celu wsparcie naukowców, jednostek samorządu terytorialnego, czy sektora MŚP – dodaje Eliza Turkiewicz.

Ministerstwo Cyfryzacji zakończyło pierwszy etap konsultacji społecznych związanych z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego Aktu w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act). Podczas briefingu prasowego wiceminister cyfryzacji dr Dariusz Standerski przedstawił wyniki prekonsultacji społecznych oraz koncepcję przyszłości AI w Polsce.

Zgodnie z pomysłem Ministerstwa Cyfryzacji powstanie nowy organ – Komisja nadzoru nad sztuczną inteligencją, w którego skład mają wchodzić przedstawicielki oraz przedstawiciele takich podmiotów, jak: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Obywatelskich, związki zawodowe oraz organizacje przedsiębiorców.

Zobacz też nagranie szkolenia online: Sztuczna inteligencja: zrozumieć, opanować, zastosować. Prawne aspekty funkcjonowania >