5 września 2014 r. Komitet ds. Wyboru Projektów zatwierdził rozszerzoną listę rankingową projektów zgłoszonych do dofinansowania z funduszy EOG w ramach otwartego naboru wniosków dla Programu PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" do rezultatu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach”.

Na listach znalazły się łącznie 83 projekty, z czego:
- 76 dotyczy efektywności energetycznej (rozszerzenie listy o 4 projekty),
- 7 dotyczy energii odnawialnej (lista nie uległa zmianie).
Realizacja powyższych przedsięwzięć pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o ponad 90 tys. ton rocznie.

(www.mos.gov.pl)