Klasyfikacja odpadów w dwupojemnikowym systemie zbierania

W jaki sposób należy klasyfikować odpady, jeżeli gmina ustaliła dwupojemnikowy system segregacji, w podziale na suche – mokre?

Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska zaznacza, że klasyfikacja zbieranych odpadów powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) i jest ona zależna od zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i od składu morfologicznego odbieranych odpadów. Podział na frakcje suchą i mokrą może być w regulaminie ukształtowany w różny sposób.

I tak frakcja „sucha” może być klasyfikowana, w zależności od składu morfologicznego jako odpad o kodzie 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe, bądź 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny. Przy takim oddzieleniu frakcji suchej frakcja „mokra” zdecydowanie powinna być sklasyfikowana jako odpad o kodzie 20 03 01.

W innym przypadku, frakcja mokra może obejmować wyłącznie odpady kuchenne ulegające biodegradacji, wówczas jest ona klasyfikowana jako odpad o kodzie 20 01 08, natomiast frakcja „sucha” będzie obejmowała wszystkie pozostałe rodzaje odpadów, wówczas powinna ona mieć przypisany kod 20 03 01.

Powyższe przypadki są wyłącznie przykładowe, jednakże należy przy tym z całą stanowczością zaznaczyć, że niedopuszczalne jest takie klasyfikowanie odpadów komunalnych, które ma na celu nie tyle przypisanie ich do odpowiadającego im w katalogu rodzaju odpadów, co nieprzekazywanie ich do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wyjaśnia ministerstwo.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 1 marca 2013 r.

Data publikacji: 1 marca 2013 r.