Pytanie
Zgodnie z art. 39a ust. 1 pkt 3, art. 39j oraz pkt 3.2 załącznika nr 2 do ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1265), art. 122 i 124 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137), § 1 pkt 1 lit. c, § 10 ust. 1 i ust. 4 oraz załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 133), można dopuścić do pracy kierowcę posiadającego odpowiednie orzeczenie lekarskie.
W związku z powyższym, czy wystawione "Zaświadczenie lekarskie" (na innym druku niż orzeczenie lekarskie), ale ze wskazaną odpowiednią podstawą prawną np. art. 122 i 124 ustawy Prawo o ruchu drogowym lub art. 39j ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, wystawione przez uprawnionego lekarza, spełnia wszystkie kryteria dotyczące orzeczeń lekarskich?