Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074) wprowadza istotną modyfikację mocno zliberalizowanych przepisów dotyczących usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zmiany wynikające z ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935). Nowelizacja ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - dalej k.p.a. - wprowadza instytucję milczącego załatwienia sprawy (art. 122a–122g k.p.a.), która znajdzie zastosowanie do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w takim zakresie, w jakim nie regulują tego przepisy szczególne (tj. przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) - dalej u.o.p.).  

Zobacz pełną procedurę w LEX Navigator Ochrona Środowiska >>>

W konsekwencji organ prowadzący sprawę, jak też podmioty zainteresowane usunięciem drzew, oceniając możliwość dokonania zgłoszenia i jego skutki, zobowiązane są brać pod uwagę zarówno rozwiązania wynikające z ustawy o ochronie przyrody, jak i kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie milczącego załatwienia sprawy.

Powstanie obowiązku zgłoszenia
Obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dotyczy sytuacji, w której zostaną spełnione kumulatywnie poniższe warunki. Po pierwsze, dotyczy on drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Po drugie, dotyczy drzew, których obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza wartości wskazane w art. 83f ust. 4 u.o.p. (tj. odpowiednio dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego - 80 cm, dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego - 65 cm, a dla pozostałych gatunków drzew - 50 cm). Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca posłużył się w przepisie terminem „przekracza”, a zatem jeżeli obwód pnia nie przekracza wskazanych wartości (np. dla topoli wynosi nie więcej niż 80 cm), obowiązek zgłoszenia nie powstanie. 

LEX Navigator Ochrona Środowiska 
Artykuł stanowi fragment procedury, opublikowanej w programie LEX Navigator Ochrona Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami