Kiedy stawka opłaty legalizacyjnej wynosi 500 zł, a kiedy jest ona pięćdziesięciokrotnie podwyższona?
Jak należy obliczyć kwotę opłaty legalizacyjnej w przypadku hali magazynowej o powierzchni użytkowej 200 m2 i wysokości do 8 m?

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) – dalej pr. bud. do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1 pr. bud., z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu. Przepis art. 59f ust. 1 pr. bud. reguluje mechanizm obliczania kary nakładanej przez organ nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia naruszeń w toku wykonywania obowiązkowej kontroli w ramach procedury uzyskiwania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Ustalenie tej kary odbywa się poprzez obliczenie iloczynu stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Tak więc stawka opłaty (s) – zgodnie z treścią art. 59f ust. 2 pr. bud. – określona została jako 500 złotych i będzie ona miała zastosowanie w przypadku obliczania kary za stwierdzenie naruszeń w zakresie określonym w art. 59a ust. 2 pr. bud. Pięćdziesięciokrotne podwyższenie stawki określonej w art. 59f ust. 2 pr. bud., tj. podwyższenie tej stawki do kwoty 25.000 złotych będzie miało zastosowanie w przypadkach wydania postanowienia, o którym mowa w art. 49 ust. 2 pr. bud., tj w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej.
Budynek magazynowy – zgodnie z Załącznikiem do pr. bud. – zakwalifikować należy do Kategorii XVIII (budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty etc.). Dla tego rodzaju obiektów współczynnik kategorii obiektu (k) określony został na "10,0", zaś współczynnik wielkości obiektu o powierzchni 200 m2 i wysokości 8 metrów określony został jako "1,00". W konsekwencji, w przypadku obiektu budowlanego w postaci hali magazynowej o kubaturze 1.600 m3 wysokość opłaty legalizacyjnej w przypadku legalizacji samowoli budowlanej w trybie art. 48 i 49 pr. bud. wynosić będzie 250.000 złotych (zgodnie z iloczynem: 25.000 złotych (pięćdziesięciokrotna stawka) x 10 (współczynnik kategorii obiektu) x 1 (współczynnik wielkości obiektu).
Jakub Mazurkiewicz