Pytanie
Spółka z o. o. i bank zawarli umowę ramową. Zgodnie z treścią umowy, z tytułu promowania kredytu ratalnego przez spółkę wśród swoich partnerów (sieć sprzedaży) oferowanego przez bank oraz zawartych z bankiem umów współpracy przez partnerów spółki, spółce przysługuje od banku wynagrodzenie wyrażone jako % od zrealizowanego obrotu kredytowego za każdy miesiąc kredytowania. Kwota wynagrodzenia jest kwotą brutto, tj. zawiera należny podatek VAT. Zgodnie z postanowieniami umowy wynagrodzenie jest wypłacane przez bank po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego w oparciu o przygotowane przez bank zestawienie wykazujące wysokość należnego spółce wynagrodzenia. W umowie jest zapis, że spółka zobowiązuje się niezwłocznie po otrzymaniu zestawienia wystawić i przekazać do banku fakturę VAT na kwotę wynagrodzenia. Pomimo tego, wynagrodzenie od banku wpływa do spółki około 10 dnia miesiąca bez wystawienia przez spółkę faktury.
Kiedy spółka zgodnie z przepisami obowiązującymi obecnie i począwszy od 2014, powinna wystawić fakturę VAT i rozpoznać obowiązek podatkowy?