Odpowiedź: spółka cywilna osób fizycznych rozliczająca się za zasadach ogólnych i prowadząca podatkową książkę przychodów i rozchodów musi, co do zasady, założyć księgi handlowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. Jeżeli przychody netto spółki cywilnej osób fizycznych wyniosą w 2012 r. mniej niż 4.936.560 zł będzie ona mogła w 2013 r. rozliczać się wg metody uproszczonej, tj. prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Uzasadnienie: na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 (czyli przychody z działalności gospodarczej), za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości.
Zgodnie zaś z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - dalej u.o.r.. przepisy tej ustawy mają zastosowanie do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.
Wyrażone w euro wielkości, o których mowa wyżej, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy – stosownie do art. 24a ust. 6 u.p.d.o.f. i art. 3 ust. 3 u.o.r.
Zgodnie z tabelą NBP średni kurs euro na dzień 28 września 2012 r. wyniósł 4,1138 zł. Zatem graniczna kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 r. wynosi 4.936.560 zł, ustalona według wyliczenia 1.200.000 × 4,1138 zł.
Jak wynika z powyższego spółka cywilna osób fizycznych będzie zobowiązana do prowadzenia w 2013 r. ksiąg rachunkowych, jeżeli jej przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w 2012 r. wyniosą co najmniej 4.936.560 zł.
Jednocześnie podatnicy, których przychody netto nie przekroczą w 2012 r. ww. progu mogą w kolejnym roku rozpocząć prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Pamiętać przy tym należy, że zgodnie z § 10 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) podatnicy mają obowiązek złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, zawiadomienia o prowadzeniu księgi podatkowej w terminie 20 dni od dnia jej założenia. Powyższy przepis ma zastosowanie do podatników, którzy (m.in.) w poprzednim roku podatkowym prowadzili księgi rachunkowe. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, zawiadomienie, o którym mowa wyżej, składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu wg miejsca zamieszkania każdego z nich.