Pytanie
Pani X była uprawniona do pobierania w ośrodku świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad ojcem, który legitymował się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne było przyznane do 31 stycznia 2013 r. ze względu na to, iż upłynął termin ważności orzeczenia. Do chwili obecnej nie wpłynął kolejny wniosek do ośrodka w sprawie ustalenia prawa do świadczenia rodzinnego, jak również do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Czy ośrodek ma obowiązek informować w tym przypadku stronę, iż może złożyć wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy? (art. 25 u.u.w.z.o.).
Czy w przypadku, jeżeli strona złożyłaby wniosek o SZO w okresie od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. to, czy w myśl art. 25 ww. ustawy rozpatruje wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy zgodnie z art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych z tym, że osoba sprawująca opiekę wystarczy, że nie podejmuje zatrudnienia - nie musi rezygnować z zatrudnienia, a pozostałe warunki rozpatrujemy zgodnie z art. 16a ustawy o świadczeniach rodzinnych?