Pytanie
Prowadzimy aptekę - do tej pory refundację za leki (dopłatę) dostawaliśmy z NFZ na konto bankowe. VAT i podatek dochodowy rozliczaliśmy w ten sposób, że z uzyskanego obrotu z tytułu sprzedaży w danym miesiącu odejmowaliśmy refundacje (dopłaty do leków z NFZ), które nie wpłynęły na konto, a dodawaliśmy te, które na to konto wpłynęły. Obecnie podpisaliśmy umowę z hurtownią, w której kupujemy leki na cesje wierzytelności z NFZ (dopłaty do leków). W umowie zaznaczono, że cesja jest wymagalna 14 dnia od przedłożenia przez nas rachunku w NFZ, od tego momentu hurtownia nalicza nam odsetki za niezapłacony towar.
Jak powinniśmy rozliczać VAT?
Czy do rozliczenia VAT możemy przyjąć, że dopłata do leków wpływa z momentem określonym w umowie cesji jako data wymagalności (14 dzień od przedłożenia rachunku w NFZ)?
Jak należy interpretować sytuację, że pieniądze nie wpływają bezpośrednio na nasze konto, tylko na rzecz hurtowni, która kompensuje nam zobowiązania z tytułu zakupów leków?
Czy powinniśmy może wykazywać obrót w pełnej wysokości, bez pomniejszania o refundacje pomimo, że nie otrzymaliśmy jej w danym miesiącu w postaci kompensaty za zakupione leki?