Pytanie
Płatnik (przedsiębiorca, nie zatrudniający pracowników) uiścił składki ZUS za listopad 2012 r. w agencji opłat (nie na poczcie, ani w banku) w dniu 10 grudnia 2012 r. około godziny 11:00. ZUS wpłaty zaewidencjonował na swoim rachunku bankowym w dniu 11 grudnia 2012 r. i z tego powodu wyłączył płatnika z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
Czy nie należy jednak uznać, że wpłata była dokonana terminowo?
Zgodnie bowiem z art. 60 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej, za termin dokonania zapłaty podatku uważa się, przy zapłacie gotówką, dzień wpłacenia kwoty podatku w biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej.