Pytanie
Spółka posiada zawartą transakcję typu forward na dzień bilansowy. Zgodnie z nią zobowiązuje się sprzedać określoną ilość EUR w marcu po kursie 4,0. Na dzień bilansowy kurs wynosi 4,4 więc wycena kontraktu dała kwotę 24 mln PLN (strata niezrealizowana, wykazana jako zobowiązanie finansowe). Na dzień sporządzania sprawozdania (14 lutego) kurs jednak wynosi 4,2, stąd wycena forwarda to kwota ok. 12 mln (znacznie mniejsza strata).
Czy wystąpiło w tym przypadku kwalifikujące się do ujęcia w wyniku roku poprzedniego zdarzenie po dacie bilansu?
Oczywiście kwoty są istotne z punktu widzenia spółki.
Wszystkie komentarze omawiając zdarzenia po dacie bilansu mówią o utracie wartości aktywów na skutek zdarzeń po dniu bilansowym, ale przed sporządzeniem.
W tym przypadku mamy zmniejszenie zobowiązania, które znacząco dodatnio wpływa nam na wynik.