Pytanie
Pracownik przedstawił w zakładzie pracy zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia do stażu wystawione przez ZUS oraz zaświadczenie o pobieraniu zasiłku okresowego gwarantowanego z miejskiego ośrodka pomocy społecznej. W zaświadczeniu z ZUS wskazano okresy ubezpieczenia, któremu podlegał pracownik, a także okresy przebywania na urlopie bezpłatnym i okres nieusprawiedliwionej nieobecności. Nie wynika jednak z tego zaświadczenia, czy wskazany w nim okres ubezpieczenia jest okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę czy też na podstawie np. umowy zlecenia. Natomiast w zaświadczeniu z MOPS wskazano jedynie, że za okres pobierania zasiłku opłacane były składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pracownik przedstawił te zaświadczenia w celu udokumentowania stażu pracy, uprawniającego go do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego.
Czy przedstawione zaświadczenia pracodawca może uwzględnić przy obliczaniu wymiaru urlopu dla tego pracownika?